Dolnośląski Mistrz Recenzji - konkurs dla klubowiczów i moderatorów DKK


KOLEŻANKI I KOLEDZY,

Niniejszym ogłaszam konkurs na recenzję o książkach czytanych i omawianych w klubach DKK, które działają na terenie województwa dolnośląskiego.
Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat. Mogą w nim wziąć udział wyłącznie osoby należące do DKK - zarówno klubowicze jak i moderatorzy. 
Konkurs ma na celu pobudzenie twórczej aktywności pisarskiej klubowiczów dkk. Ma zachęcić do większej aktywności nie tylko poprzez odbiór literatury, jej czytanie i przeżywanie, ale też wyrażanie opinii o poznanych lekturach poprzez zachęcanie lub krytykę poznanego utworu. 
Nagrodę otrzymuje autor recenzji. Osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają nagrody książkowe.

Wioleta Matuszewska
koordynator regionalny DKK
woj. dolnośląskie

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w której realizowany jest program „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie dolnośląskim 2015”
2.Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia 2015 r. i tego dnia jest ogłoszony na blogu dkk (dolnoslaskiedkk.blogspot.com). 
3.Na prace nadsyłane na konkurs  organizatorzy czekają do 30 września 2015 r. i recenzje otrzymane po tym terminie nie będą oceniane;
4.Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden utwór.
5. Do konkursu należy nadsyłać prace własne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane; 
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji imienia i nazwiska finalistów oraz fotografii z imprezy finałowej, a także prawo do publikacji i prezentacji utworów zakwalifikowanych do finału bez honorarium i dodatkowej zgody autorów. 
7. Recenzje uzupełnione niezbędnymi danymi (imię i nazwisko autora recenzji, nazwa DKK do którego należy oraz imię i nazwisko moderatora, adres placówki w której działa DKK) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres koordynatora wojewódzkiego: wmatuszewska@wbp.wroc.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, 50-116 Wrocław, Rynek 58 (koperta z dopiskiem: Dolnośląski Mistrz Recenzji);
8. Laureatów wyłoni jury złożone z pracowników Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu;
9. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną zamieszczone na blogu DKK. 
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2015
11. Nagrody zostaną wręczone osobiście lub wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzcę wyróżnionego nagrodą.


Komentarze