Poetycki Lombard - VII Turniej Jednego Wiersza

Barbara Siemianowska
- zwyciężczyni z 2011 roku
Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Turnieju Jednego Wiersza Poetycki Lom-bard organizowanym przez Konfraternię Kulturalną oraz oleśnicką Bibliotekę. Poniżej przedstawiamy regulamin:

1. Organizatorami Turnieju są Konfraternia Kulturalna oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Oleśnicy.
2. Konkurs poetycki przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.
3. Na konkurs można zgłosić wiersz o do-wolnej tematyce, który stanowi oryginalne dzieło pracy twórczej autora.
4. Zgłoszenie wiersza oznacza jedno-cześnie, że zgłaszający go oświadcza, iż nie narusza on praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
5. Każdy autor może zgłosić tylko 1 utwór - w 1 egzemplarzu w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4. Objętość utworu jest ograniczona do jednej strony maszynopisu lub wydruku.
6. Utwór winien być opatrzony godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło zastępuje imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, który z założenia jest anonimowy. Godłem powinno być słowo.
7. Do zgłoszonego w kopercie formatu A-4 utworu należy dołączyć mniejszą zaklejoną kopertę, opisaną godłem. Powinna ona zawierać dane o autorze: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz e-mail, kilkuzdaniową notkę o autorze.
8. Osoba zgłaszająca się do konkursu tym samym wyraża zgodę na prze-twarzanie przez Konfraternię Kulturalną oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oleśnicy swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. nr 133, poz 833 z późn. zm.).
9. Kopertę z wierszem należy przesłać pocztą na adres: Konfraternia Kulturalna, ul. Młynarska 4 B, 56-400 Oleśnica.
10. Ostateczny termin zgłoszeń - 14 sierpnia 2013.
11. Wiersze oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Jego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
12. Nagroda Główna wynosi 1000 zł. Ponadto przyznane zostaną honorowe wyróżnienia.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagrody głównej lub innego rozdziału nagrody.
14. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie www.konfraterniakulturalna.pl oraz www.biblio.olesnica.pl.
15. Wręczenie nagród nastąpi w Oleśnicy pod koniec 2013 roku.
16. Laureat Nagrody Głównej ma obowiązek odebrania jej osobiście na ceremonii jej wręczenia w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora. W przypadku nieobecności traci prawo do nagrody finansowej.

Robert Gonera i uczestniczka turnieju w 2008 roku
(fot. K. Dziedzic)

17. Nagroda finansowa zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczest-nika na nieodpłatne publikowanie utworu w wydawnictwach Konfraterni Kulturalnej oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także jego publiczną prezentację.
19. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów lub przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie następującej treści: „Ja [imię nazwisko] wyrażam zgodę na udział [stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko, wiek] w Turnieju Jednego Wiersza organizowanym przez Konfraternię Kulturalną oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oleśnicy. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz że pouczyłem/am o jego treści osobę biorącą udział w konkursie". Na oświadczeniu należy zamieścić datę, imię i nazwisko, podpis rodzica lub opiekuna, podpis biorącego udział w konkursie.
20. Organizatorzy nie zwracają wierszy ich autorom.
21. Zgłaszając wiersz do Turnieju, autor poświadcza przyjęcie do wiadomości i akceptację niniejszego regulaminu.
22. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organiza-torzy.

Komentarze